نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

1

در جلسۀ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ،۱۳۴ هزار و ۵۸ داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حضور یافتند. وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری ۹۷ بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال های درسی به هیچ یک از سؤال‌های که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد )ضمنا همان درس نیز پاسخ غلط ندهد( از تعداد قابل توجهی از داوطلبان همین گروه آزمایشی، وضعیت بهتری خواهد داشت؛ چرا که متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، در تمامی دروس این رشته نمره منفی یا صفر درصد کسب کرده‌اند. در ضمن، وجود درصد منفی در همۀ درس های عمومی و اختصاصی، بیانگر آن است که به هیچ وجه نمیتوان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد؛ پس، اگر در درسی آمادگی ندارید باید آمادگی لازم را برای دادن پاسخ صحیح به حداقل چند سؤال آن درس کسب کنید تا از تعداد قابل توجهی از داوطلبان که به درس مورد نظر اصلا پاسخ نمی‌دهند یا حتی درصد منفی کسب می‌کنند، جلوتر باشید.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

آمار ارائه شده در جدول‌ها همچنین تأییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤالهای آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد. در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه ۳۳ درصد را کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آمده‌اند یا داوطلبانی که به ۰ تا ۹/۹۹ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه ۰ تا ۱۰ درصد محاسبه شده‌اند.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

ذکر این نکته مهم است که آمار ارائه شده در هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای مثال، سال ۹۳ در درس زبان عربی و فرهنگ و معارف اسالمی هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤالها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال ۹۴ ،۲۲۸ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زبان عربی و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند، سال ۹۵ ،۴۴ داوطلب در درس زبان عربی و ۳۹ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده اند، سال۹۶ ،۳۲ داوطلب در درس زبان عربی و ۳ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال ۹۷ ،۲۳ داوطلب در درس زبان عربی و ۱ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

دقت داشته باشید که در تعیین رتبه یک داوطلب، علاوه بر درصدهایی که وی در آزمون سراسری کسب کرده است، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی او نیز محاسبه می‌شود )تا سال گذشته ۲۵ درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و ۵ درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی محاسبه می‌گردید و امسال ۳۰ درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب که عبارت از نمرات اخذ شده در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم است، در نمره نهایی لحاظ می‌شود(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

در جدول ارائه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به هیچ یک از سؤال‌های دفترچه پاسخ نداده‌اند و کل پاسخنامه آنها سفید بوده است )۱۷ داوطلب(، داوطلبانی که نمرۀ منفی کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروههای ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۹۰ تا نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری ۱۳۹۷ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ سال بیست و سوم ، شماره ۳۵ ۱۵ ۱۰۰ درصد آمده‌اند؛ یا داوطلبانی که به ۰ تا ۹/۹۹ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه ۰ تا ۱۰ درصد محاسبه شده‌اند.

امسال در دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، فقط یک داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های شیمی پاسخ صحیح داده است )روزبه امین تفرشی رتبه ۵ کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی(، و جالب اینجاست که این داوطلب، به گفته خودش، به درس شیمی عالقه‌مند نبوده و برای همین وقت بیشتری را برای مطالعه این درس اختصاص داده و در نهایت به ۱۰۰ درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده است! این امر نشان میدهد که دوست نداشتن و بی‌علاقگی، بهانه خوبی برای درس نخواندن نیست، بلکه بی‌علاقگی می‌تواند عامل تلاش بیشتر و در نهایت کسب نتیجۀ بهتر نیز شود، و این به شیوه نگاه و نوع برخورد یک داوطلب با مشکل موجود بستگی دارد.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور 97

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟

“اگر یک درس اختصاصی را ۱۰۰ درصد بزنید، حتما  رتبه دو رقمی می‌آورید” این جمله را بارها از زبان داوطلبان آزمون سراسری شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه تمام هم و غم خود را صرف یک درس می‌کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤالهای یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر از درس های دیگر باز می مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال های سایر دروس پاسخ دهند.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال گذشته، به ما نشان می‌دهد که حتی اگر داوطلبی در مهم ترین درس اختصاصی خود نیز به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح بدهد، تضمینی نیست که رتبه ایده‌آلی کسب نماید؛ زیرا امسال ۴ داوطلب در درس فیزیک، که در هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی اهمیت بسیار دارد، به ۱۰۰ درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌اند، اما فقط یکی از این ۴ نفر، جزو داوطلبانی است که رتبۀ زیر ۱۰۰۰ کشوری کسب کرده است.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

همچنین ۳۴۴ داوطلب در درس زبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح دادهاند که از این میان، فقط ۷۶ داوطلب جزو رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کشوری هستند. می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد ۱۰۰ در درسی مثل فیزیک، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است و امسال ۴۰/۲۱ درصد داوطلبان در این درس نمره منفی کسب کرده‌اند، نمی‌تواند موجب کسب رتبۀ عالی گردد.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور 97

نکته جالب دیگر این است که میانگین نمره خام داوطلبان برتر آزمون سراسری سال ۹۷ در همۀ دروس حدود ۷۰ درصد است و این، به معنای آن است که به طور میانگین، تقریبا نفرات برتر آزمون سراسری به همۀ دروس توجهی یکسان دارند و میدانند که لازمه موفقیتشان این است که همۀ دروس را مطالعه کنند و برای آنها وقت الزم را بگذارند. در زیر، درصدهای نمرات خام داوطلبان دارای رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ است و درصدهای ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور 97

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کنکور ۹۷

خرید کتاب‌های «کمک درسی» از گاج‌مارکت بازگشت به گاج‌مگ

 

1 نظر
  1. سجادی می گوید

    از تحلیل خوبتون ممنونم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.