هیچ کارکردی در جامعه تأثیرگذارتر از کارکرد تعلیم و تربیت نیست

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه زیستن مسالمت‌آمیز ازکارکردهای ضروری آموزش در جامعه است، گفت: هیچ کارکردی در جامعه، راهبردی‌تر، ضروری‌تر، تعیین کننده‌تر، حیاتی‌تر و تاثیرگذارتر از کارکرد تعلیم و تربیت نیست.