مروری بر زندگینامه ابوالقاسم فردوسی

فردوسی با نام مستعار ابوالقاسم فردوسی متولد حدود 935 در نزدیکی توس ایران، شاعر پارسی و نویسنده شاهنامه به عنوان یک اثر حماسی بوده است. فردوسی با خلق یکی از بزرگترین شاهکارهای زمانه "شاهنامه" به شهرتی جهانی دست یافت.