مرور رده

محصولات جدید گاج مارکت

“مُخ” ریاضی و آمار یازدهم انسانی

فیلم آموزشی ریاضی و آمار یازدهم انسانی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” آمار و احتمال یازدهم ریاضی

فیلم آموزشی آمار و احتمال یازدهم ریاضی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” حسابان یازدهم ریاضی

فیلم آموزشی حسابان یازدهم ریاضی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” زیست شناسی یازدهم تجربی

فیلم آموزشی زیست شناسی یازدهم تجربی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” فیزیک یازدهم

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به همکلاسی‌هایتان…
ادامه مطلب ...

“مُخ” ریاضی یازدهم تجربی

فیلم آموزشی ریاضی یازدهم تجربی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” جغرافیا یازدهم انسانی

فیلم آموزشی جغرافیا یازدهم انسانی سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” جامعه شناسی یازدهم انسانی

فیلم آموزشی جامعه شناسی یازدهم انسانی سری مخ نقره ایداشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما…
ادامه مطلب ...

“مُخ” زبان انگلیسی یازدهم

فیلم آموزشی زبان انگلیسی یازدهم سری مخ نقره ای داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...

“مُخ” هندسه یازدهم ریاضی

فیلم آموزشی هندسه یازدهم ریاضی سری مخ نقره ایداشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به…
ادامه مطلب ...