مرور برچسب

، واژگان فارسی کنکور

کتاب واژگان سطر به سطر فارسی و املا جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی

سوالات مربوط به درک مطلب و پیدا کردن ارتباط معانی متون با ابیات شعر، از جمله نمونه‌های متداول و فراگیر تست‌های ادبیات فارسی کنکور است. در آزمون‌های سراسری زبان و ادبیات فارسی، 5 سوال از مجموع 25 سوال، به واژگان و املای واژه اختصاص دارد و…