مرور برچسب

الزامات بهداشتی

الزامات بهداشتی بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از آذر ماه

دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، استلزامات بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از منظر رعایت پروتکل های بهداشتی را تشریح و از مدیران مدارس درخواست کرد تا نمون برگ تقاضای بازگشایی خود را در سامانه بارگذاری کنند.