مرور برچسب

امتحان نهایی، انگلیسی دوازدهم، نحوه برگزاری انگلیسی دوازدهم، امتحان زبان دوازدهم،

اطلاعیه امتحان نهایی زبان انگلیسی ۳ (پایه دوازدهم)

باسمه تعالینظر به استقرار پايه دوازدهم در سال تحصيلي جاري و برگزاري امتحانات نهايي اين پايه براي دانش آموزان روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد در تمامي نوبتهاي امتحاني، ضرورت دارد حوزه هاي اجرا در خصوص نحوه ارزشيابي زبان…