مرور برچسب

تكميل ظرفيت در برخی از رشته‌های تحصيلی دانشگاهای فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران

تکمیل ظرفیت در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام كدرشته محل‌های جديد و يا تكميل ظرفيت در برخی از رشته‌های تحصيلی پرديس‌های دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران در آزمون سراسری سال 1397