مرور برچسب

توزیع کتاب‌های درسی

یارانه خرید کتاب درسی به خانوارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص یابد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از ارائه پیشنهادی به وزیرآموزش و پرورش برای در نظر گرفتن یارانه خرید کتاب درسی به خانواده های آسیب دیده از ویروس کرونا برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ خبر داد.