مرور برچسب

جشنواره سائوپوئولو

انیمیشن «آدم خانگی» مرضیه ابرار پایدار از جشنواره فیلم کوتاه بزریل هم جایزه برد

انیمیشن «آدم خانگی» ساخته مرضیه ابرار پایدار ، برنده بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره سائوپوئولو تایمز برزیل شد.این جشنواره جهانی از سوی روزنامه سائوپائولو تایمز به منظور حمایت از فیلم کوتاه در گستره بین المللی و به میزبانی کشور برزیل برگزار…