مرور برچسب

رشته دانشگاهی طراحی پارچه و لباس

معرفی رشته دانشگاهی طراحی پارچه و لباس

همواره در طول تاریخ لباس افراد بیانگر فرهنگ، مقام، شخصیت و قومیت آنها بوده است، برای مثال در گذشته برای بزرگداشت مقام افرادی چون وزیران و نویسندگان و دانشمندان لباسی هدیه می‌کردند که خلعت نام داشت. از آنجایی که لباس در حفظ فرهنگ و ملیت یک…