مرور برچسب

رشته دانشگاهی

معرفی رشته دانشگاهی فلسفه

رشته فلسفه به نوعی مادر تمام رشته‌ها محسوب می‌شود. می‌توان گفت وقتی فلسفه کارش را به پایان برساند، علوم دیگر با تکیه بر یافته‌های این رشته کارشان را شروع می‌کنند. فلسفه تمامی پرسش‌های بنیادی انسان نسبت به مسائل وجود، هستی، پیرامون و حقیقت…