مرور برچسب

رینسپید اسکوبا

اتومبیلی دو زیست، هم در خشکی و هم در آب

خودروهایی در جهان موجود است که قابلیت حرکت در زیر آب را دارند. رینسپید اسکوبا (Rinspeed sQuba) نمونه‌ای از این خودروهاست، در ادامه به تحلیل این خودرو می‌پردازیم. این خودرو می‌تواند در زیر آب تنفس و حرکت کند، درست شبیه یک زیردریایی. از…