مرور برچسب

زنگ مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه…

اول مهر بیش از آنکه فقط یک روز از سال باشد، بار معنایی خاطره‌انگیزی همراه خود دارد؛ ذوق شروع مدرسه و یا برعکس گریه و دلتنگی پایان تابستان و دوری از خانواده ... چه از مدرسه رفتن خوشمان می‌آمده و چه نه، آن روزها را، اولین روز مدرسه رفتنمان…