مرور برچسب

ستاره شو

دفترهای برنامه ریزی گاج؛ با برنامه، ستاره شو!

برنامه‌ریزی، نقشه راه است؛ حتی اگر هدف مشخص باشد، اما نقشه و برنامه‌ای اصولی برای رسیدن به آن نداشته باشید، هدف‌تان به آرزو تبدیل می‌شود. یک برنامه‌‌ریزی صحیح و اصولی شما را با خودتان مقایسه می‌کند و باعث می‌شود تا سعی کنید نسبت به روند…