مرور برچسب

شرکت در آزمون های آزمایشی

نکاتی که باید برای شرکت در آزمون های آزمایشی رعایت کنید

آزمون‌های آزمايشی که برای سنجش آموخته‌های داوطلبان آزمون‌های مقاطع مختلف دانشگاهی و افزايش مهارت‌های تست‌زنی آنها پيش از برگزاری آزمون اصلی اجرا می‌شود، بر فرض استاندارد بودن، تا چه حد می‌تواند ياری‌رسان داوطلبان در جهت بهبود کيفيت حضور…