مرور برچسب

طنز ادبی

بهترین و معروف ترین آثار طنز ادبی

طنز ادبی چیست معنای اصلاحی طنز، با معنای لغوی آن بی ارتباط نیست : « آن نوع ادبی که در زبان‌های غربی Satire نامیده می‌شودکه برگرفته از ریشه Satyros یونانی است و در فارسی طنز اصلاح شده، عبارت است از روش ویژه‌ای در نویسندگی که ضمن دادن…