مرور برچسب

غول مدفون

ایشی گورو؛ خالق پیوندی بین ادبیات شرق و غرب

اگر یکی از اصلی‌ترین نمودهای قرن حاضر را تلفیق شدن بسیاری از مسائل بدانیم، ادبیات نیز از آن بی‌نصیب نمانده و با تلفیق سبک‌های نوشتاری توانسته دل مخاطبان زیادی را به دست بیاورد. کازوئو ایشی‌گورو از نویسندگان شاخص ادبیات تلفیقی به حساب می‌آید…