مرور برچسب

فرهنگی

سرانه مطالعه ایرانیان همچنان زیر ده دقیقه است !

چرا آمار مطالعه سرانه ایرانیان هر سال وضع فاجعه بار تری نسبت به آمار سال گذشته اش را نشان میدهد؟آمار منتشره از سوی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ، اعلام میکند که سرانه مطالعه ایرانی ها در هفته تنها 7 دقیقه است ! و این یعنی هر…