مرور برچسب

فیلم آموزشی ریاضی پنجم سری مخ نقره ای

“مُخ” ریاضی پنجم دبستان

فیلم آموزشی ریاضی پنجم سری مخ نقره ای “مُخ” ریاضی پنجم دبستان داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته…