مرور برچسب

فیلم آموزشی علوم پنجم سری مخ نقره ای

“مُخ” علوم پنجم دبستان

فیلم آموزشی علوم پنجم سری مخ نقره ای “مُخ” علوم پنجم دبستان داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته…